ЗАЯВА керівництва ВП ХАЕС про єдину технічну політику

Метою розробки цієї Заяви є визначенняєдиної технічної політики відокремленого підрозділу "Хмельницька АЕС"ДП "НАЕК "Енергоатом" (ВП ХАЕС), а також встановлення її основоположнихпринципів, основних задач, шляхів їх досягнення і очікуваний результат з усвідомленнямпріоритетів та дотриманням принципів безпеки.

Основою єдиної технічної політики ВПХАЕС є постійне підвищення її безпеки на всіх етапах життєвого циклу ізврахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, рекомендацій міжнароднихорганізацій, результатів науково-технічних досліджень та розробок. При цьомуважливою складовою єдиної технічної політики є забезпечення ефективності усіхаспектів діяльності ВП ХАЕС з виробництва електроенергії.

Основоположні принципи єдиноїтехнічної політики ВП ХАЕС:

-       відповідальність ВП ХАЕС зарадіаційний захист та безпеку ядерних установок відповідно до законодавстваУкраїни у сфері використання ядерної енергії;

-       відповідальність ВП ХАЕС, котравходить до складу експлуатуючої організації

-       ДП "НАЕК "Енергоатом",за забезпечення ядерної безпеки і радіаційного захисту;

-       застосовування лише апробованихтехнічних рішень з урахуванням їх ефективності та використання обладнаннявідповідно до проектних та нормативних вимог;

-       відповідність прийнятих технічнихрішень вимогам нормативних документів;

-       врахування досвіду експлуатації тарезультатів аналізу безпеки під час прийняття технічних рішень;

-       врахування досягнутого рівня наукиі техніки при прийнятті та впровадженні технічних рішень;

-       максимальне врахування зовнішньогота внутрішнього досвіду експлуатації;

-       безперервність підвищення безпеки;

-       ефективне управліннядокументацією;

-       врахування людського фактору.

Єдинатехнічна політика у ВП ХАЕС реалізується шляхом:

-       прийняття та впровадженнятехнічних рішень;

-       розроблення та виконання планів ізаходів з модернізації та підвищення безпеки;

-       формування єдиних підходів і вимогдо технічного обслуговування та експлуатації обладнання та систем, застосуванняуніфікованих пристроїв і методик;

-       формування єдиних вимог щодопорядку розроблення та узгодження виробничих документів;

-       формування та забезпеченняфункціонування комплексної, ефективної системи науково-технічної та інженерноїпідтримки.

Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС в проведенні єдиної технічної політики,шляхи їх досягнення і очікувані результати:

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1

Забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків ХАЕС, підвищення ефективності їх роботи відповідно до вимог норм, правил та стандартів у сфері використання ядерної енергії та правил технічної експлуатації

-        Модифікація об'єктів і обладнання енергоблоків ХАЕС;

-        Впровадження ефективних режимів роботи енергоблоків ХАЕС;

-        Реалізація заходів програм підвищення рівня безпеки енергоблоків ХАЕС;

-        Скорочення строків ремонтів обладнання та систем, збільшення міжремонтного періоду;

-        Впровадження нових видів ядерного палива;

-        Безумовне дотримання вимог діючої у ВП ХАЕС документації, умов окремих дозволів і ліцензій при розробці і реалізації експлуатаційних рішень;

-        Своєчасний ремонт та заміна обладнання, конструкцій та елементів систем;

-        Забезпечення необхідною кваліфікацією персоналу, в т.ч. з застосуванням технічних засобів;

-        Накопичення, узагальнення та використання досвіду експлуатації;

-        Розробка та реалізація попереджувальних та коригуючих заходів для запобігання виникненню подій в роботі станції

-        Підвищення безпеки та ефективності роботи енергоблоків ХАЕС;

-        Збільшення обсягів виробництва електроенергії;

-        Недопущення аномальних подій в роботі енергоблоків
ХАЕС;

-        Дотримання меж та умов безпечної експлуатації енергоблоків ХАЕС;

-        Зниження кількості позапланових простоювань ВП ХАЕС.

-         

2

Продовження строку експлуатації енергоблоків

-        Розроблення та реалізація заходів щодо управління старінням та продовженням експлуатації енергоблоків ВП ХАЕС

-        Продовження строку експлуатації енергоблоків ХАЕС без зниження рівня безпеки.

3

Використання якісного і надійного обладнання

-        Впровадження та розвиток системи оцінки відповідності продукції важливої для безпеки

-        Підвищення ефективності і надійності роботи енергоблоків ХАЕС.

4

Науково-технічна підтримка ВП ХАЕС

-        Формування та забезпечення функціонування комплексної, ефективної системи науково-технічної та інженерної підтримки ВП ХАЕС з урахуванням сучасного рівня світової та вітчизняної науки у сфері використання ядерної енергії;

-        Ефективне використання набутого внутрішнього та зовнішнього досвіду експлуатації.

-        Оптимальне та ефективне використання у ВП ХАЕС інтелектуального та технічного потенціалу наукових та інжинірингових організацій, що надають послуги ДП "НАЕК "Енергоатом", та промислових підприємств ядерної галузі.

5

Забезпечення єдності і відповідної точності вимірювань в усіх виробничих процесах

-        Організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду за забезпеченням єдності вимірювань;

-        Розроблення методик виконання вимірювань, методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

-        організація подання на державні випробування і повірку ЗВТ, організація їх ремонту.

-        Підвищення безпеки і ефективності роботи ХАЕС.

6

Вдосконалення системи діючої у ВП ХАЕС документації

-        Участь у розробці:

- типових експлуатаційних документів (інструкцій, регламентів, програм випробувань, програм виконання ядерно небезпечних робіт тощо);

-        Розробка:

- станційних експлуатаційних документів (інструкцій, регламентів, програм випробувань, програм виконання ядерно небезпечних робіт тощо);

- протиаварійної документації (симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій, настанов з управління важкими аваріями тощо);

-        Вдосконалення застосовуваної ремонтної документації;

-        Розширення застосування електронного документообігу.

Підвищення ефективності, надійності і безпеки ХАЕС.

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА керівництва ВП ХАЕС у сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу

1.1 Цілі розробки заяви

 

Керівництво ВП "Хмельницька АЕС", усвідомлюючи сучаснізагрози ядерним матеріалам та пов’язаним з ними установкам, враховуючиміжнародні зобов’язання України та вимоги законодавства з фізичного захисту,глибоко розуміючи свою відповідальність за забезпечення безпеки в сферівикористання ядерної енергії, заявляє про свою відданість принципам фізичногозахисту, визначеним у Поправці до Конвенції про фізичний захист ядерногоматеріалу, та визнання пріоритету культури захищеності.

Політика керівництва ВП "Хмельницька АЕС" у сфері фізичногозахисту спрямована на забезпечення захищеності ядерних матеріалів та ядернихустановок, формування, впровадження та розвиток культури захищеності.

Заява керівництва у сфері фізичного захисту ядерних установок таядерного матеріалу розроблена для визначення цілей, шляхів їх досягнення, тарезультатів, що очікуються.

 

1.2 Основоположні принципи діяльності

 

1.2.1 У своїй діяльності щодо забезпечення належного рівня фізичногозахисту ядерних установок та ядерного матеріалу ВП "Хмельницька АЕС"притримується таких принципів:

          принцип системності(функціонування системи має системний, упорядкований та постійний характер);

          принципдиференційованості, згідно з яким забезпечується відповідність рівня фізичногозахисту ядерних установок та ядерного матеріалу їх категоріям та потенційнимрадіаційним наслідкам вчинення протиправних дій щодо об’єктів;

          запобігання вчиненнюпротиправних дій, згідно з яким забезпечується виявлення потенційних загрозщодо ядерних установок і ядерного матеріалу та вжиття заходів для успішноїпротидії таким загрозам;

          принцип адаптивності,згідно з яким забезпечується виконання завдань у разі зміни проектної загрози;

          принцип адекватності(умови функціонування відповідають рівню наявних загроз щодо об’єктів);

          персональноївідповідальності (керівники суб’єктів системи в межах своїх повноважень єперсонально відповідальними за виконання завдань системи);

          принцип виявлення таусунення причин протиправних дій, згідно з яким забезпечується здійснення постійногоконтролю за відповідністю фізичного захисту ядерних установок та ядерногоматеріалу вимогам законодавства та вжиття заходів з усунення виявлених невідповідностей.

 

1.2.2 При формуванні, впровадженні та розвитку культури захищеностікерівництво ВП "Хмельницька АЕС" притримується таких принципівкультури захищеності:

          принципвідповідальності, відповідно до якого кожна особа з персоналу усвідомлюєперсональну відповідальність за виконання своїх обов’язків відповідно до вимогфізичної ядерної безпеки;

          принципкомпетентності, відповідно до якого керівники і персонал фізичної ядерноїбезпеки відповідним чином підбираються, проходять початкове навчання таперіодичне підвищення кваліфікації, їх знання, уміння та навички відповідаютьїх обов’язкам;

          принцип контролю,відповідно до якого будь-яка діяльність з фізичної ядерної безпеки знаходитьсяпід постійним контролем керівництва та самоконтролем персоналу;

          принцип мотивації,відповідно до якого встановлена система заохочень і покарань дозволяє персоналусвоєчасно та добровільно повідомляти керівництву про допущені ним помилки абонедоліки в роботі систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.

 

1.3 Основні цілі (завдання) ВП "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК"Енергоатом" у сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерногоматеріалу, шляхи їх досягнення і очікувані результати

 

 

 

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1.

Забезпечення безперебійного функціонування системи фізичного захисту ВП "Хмельницька АЕС"

§         Запобігання здійсненню незаконних дій (або бездіяльності) потенційним правопорушникам щодо ядерної установки та ядерного матеріалу

§         Виявлення вторгнення правопорушників у зони обмеження доступу

§         Затримка просування правопорушників у зонах обмеження доступу

§         Реагування на дії правопорушників

§         Пом'якшення наслідків незаконних дій щодо ядерної установки та ядерного матеріалу

 

Забезпечення ефективності працездатності системи фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу відповідно до вимог чинного законодавства

2.

Забезпечення високого рівня культури захищеності у ВП "Хмельницька АЕС"

§          Визначення осіб, які персонально відповідають за стан культури захищеності в цілому на ядерній установці та у структурних підрозділах

§          Забезпечення усвідомлення та визнання важливості фізичного захисту і пріоритету культури захищеності кожною особою з персоналу атомної станції, підрядних організацій та підрозділу з охорони

§          Досягнення у персоналу об’єкта внутрішньої потреби виконувати свої обов’язки в суворій відповідності до вимог фізичного захисту, реагувати на порушення вимог фізичного захисту іншими особами

§          Забезпечення високої компетентності в питаннях формування та підтримання культури захищеності керівників атомної станції і підрядних організацій, персоналу фізичного захисту, командування та особового складу підрозділу з охорони ХАЕС

 

Забезпечення максимально можливого зменшення
впливу людського фактора на ефективність виконання системою
фізичного захисту своїх завдань

 

 

§          Продумана та уміло застосована політика мотивації;

§          Забезпечення керівниками атомної станції підрядних організацій та персоналом фізичного захисту постійного контролю за виконанням робіт, що можуть вплинути на погіршення стану фізичного захисту

§          Усвідомлення кожною особою з персоналу об’єкта можливих наслідків невиконання вимог фізичного захисту

§          Постійна робота з населенням, що проживає в районі розташування об’єкта, щодо роз’яснення завдань фізичного захисту та ролі населення у виконанні цих завдань.

 

 

 

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА у сфері підготовки персоналу

1. Цілі розробки заяви

Заява керівництва у сфері підготовкиперсоналу розроблена для визначення цілей підготовки персоналу, шляхів їхдосягнення, та результатів, що очікуються.

2. Основоположні принципи діяльності.

Керівництво ВП "ХмельницькаАЕС", беручи на себе всю повноту відповідальності за безпеку атомноїстанції, встановлює безумовний пріоритет ядерної і радіаційної безпеки ВП ХАЕСта усвідомлює, що передумовою забезпечення безпеки АЕС є набуття і підтриманнякваліфікації персоналу АЕС.

Ми визнаємо, що кваліфікованийперсонал є ключовим фактором в забезпеченні високого рівня експлуатаційноїготовності і безпеки станції, і зобов'язуємося:

-       створювати умови для залучення таутримання компетентного персоналу;

-       створювати необхідні умови длязабезпечення безперервного росту кваліфікації персоналу на основісистематичного навчання;

-       в проведені навчання керуватисьпринципами культури безпеки та культури захищеності, та забезпечувати їхукріплення у практиці експлуатації АЕС;

-       використовувати системний підхіддо навчання, як метод забезпечення високих стандартів підготовки персоналу,постійно підвищувати ефективність системи підготовки персоналу шляхом безперервноїоцінки якості навчання персоналу і вжиття заходів щодо удосконалення системипідготовки персоналу, вивчення та впровадження новітніх досягнень у сферікорпоративного навчання персоналу;

-       забезпечувати безперервнезростання та ефективне використання обсягу колективних знань персоналу, недопускаючи їх втрати, пов'язаної із зміною трудових поколінь.

Основні цілі (завдання) у сферіпідготовки персоналу.

Загальним завданням у сфері підготовкиперсоналу, є забезпечення такої кваліфікації персоналу, яка б гарантувалабезпечну та економічно ефективну експлуатацію АЕС. Це завдання вирішуєтьсяпослідовним та систематичним досягненням цілей, що наводяться у таблиці нижче.

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення

Очікувані результати

1.

Розроблення поточних та перспективних планів професійного навчання працівників

Аналіз потреб у навчанні персоналу

Визначені та задокументовані поточні та перспективні потреби у навчанні персоналу, та визначені плани їх реалізації, включаючи підвищення кваліфікації персоналу, як правило, не рідше 1 разу на 5 років

2.

Розроблення робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників

Розробка програм підготовки персоналу, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу на основі аналізу діяльності і задач персоналу.

Діяльність у сфері навчання персоналу регламентується затвердженими у встановленому порядку програмами та навчально-методичними матеріалами

Розробка навчально-методичних матеріалів до програм підготовки персоналу, програм підтримання та підвищення кваліфікації персоналу.

Розробка технічних завдань на технічні засоби навчання та засоби педагогічної підтримки

Визначені потреби у вдосконалені навчальної бази

3.

Розвиток власної навчальної бази навчально-тренувального центру та забезпечення її функціонування

Розробка нових та перегляд існуючих виробничих документів у сфері професійного навчання працівників

Програми підготовки персоналу, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу забезпечені необхідними навчальними процедурами, технічними засобами навчання, засобами педагогічної підтримки та інформаційними джерелами. Навчання персоналу проводиться в умовах та середовищі, яке забезпечує його безпеку та ефективність.

Створення нових та модернізація існуючих технічних засобів навчання та засобів педагогічної підтримки

Поповнення технічної бібліотеки та технічного архіву навчально-тренувального центру

Експлуатація споруд та інженерних систем навчально-тренувального центру

Експлуатація технічних засобів навчання та засобів педагогічної підтримки

4.

Добір інструкторського персоналу та фахівців для проведення професійного навчання працівників

Укомплектування навчально-тренувального центру інструкторським персоналом

Навчання проводиться досвідченим та кваліфікованим персоналом, який пройшов необхідну підготовку (у тому числі і психолого-педагогічну)

Залучення до проведення навчання фахівців підрозділів

Проведення підготовки інструкторського персоналу та фахівців, що залучаються до навчання

5.

Добір зовнішніх навчальних закладів для проведення професійного навчання працівників

Проведення тендерних процедур та укладення договорів

Забезпечено ефективне виконання зовнішніми навчальними закладами програм підготовки персоналу, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу, реалізація яких на АЕС неможлива або економічно не доцільна

6.

Організація професійного навчання працівників та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників

Організаційно-розпорядче супроводження професійного навчання працівників

Поточні та перспективні плани професійного навчання працівників виконуються

Проведення навчальних занять в начально-тренувальному центрі, виробничих підрозділах та зовнішніх навчальних закладах.

Розвиток наставництва

Проведення необхідних процедур перевірки знань, ліцензування та сертифікації персоналу, передбачених законодавством, нормами і правилами та навчальними програмами

Ведення персоніфікованого та статистичного обліку проведеного навчання

7.

Забезпечення укріплення культури безпеки та культури захищеності шляхом навчання персоналу

Навчання керівників знанням та навичкам, які вимагаються культурою безпеки

Навчені керівники демонструють відношення та навички, які вимагаються культурою безпеки

Навчений персонал:

-        розуміє вплив своєї діяльності на безпеку, а також наслідки, до яких може призвести недотримання або неякісне виконання вимог з безпеки, виробничих і посадових інструкцій,

-        займає конструктивну та критичну позицію до здійснюваної ним діяльності;

-        демонструє строго регламентований і зважений підхід до роботи на станції;

-        використовує комунікативний підхід до іншого персоналу;

-        розуміє персональну відповідальність за виявлення проблем безпеки;

Навчання персоналу з питань культури безпеки та культури захищеності

Навчання персоналу з питань безпеки (ядерної, радіаційної, пожежної, промислової, фізичної)

Навчання персоналу з питань запобігання помилкам в роботі

Навчання персоналу з питань попередження аварій, аварійної готовості, проведення протиаварійних та протипожежних тренувань

Виховання почуття відповідальності кожного

працівника за безпеку АЕС

Використання досвіду експлуатації АЕС при проведені навчання працівників

8.

Забезпечення якості професійного навчання працівників

Ліцензування системи підготовки персоналу та виконання ліцензійних умов згідно із законодавством України

Навчений персонал демонструє при виконанні виробничих завдань поведінку, передбачену його посадовими інструкціями, кваліфікаційними характеристиками та принципами культури безпеки і культури захищеності.

Ліцензування діяльності персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою, та виконання ліцензійних умов згідно із законодавством України

Ліцензування діяльності посадових осіб, до службових обов’язків яких належить виконання організаційно-розпорядчих функції, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, та виконання ліцензійних умов згідно із законодавством України

Проведення професійного відбору працівників

Оцінювання проведеного навчання, та коригування на його основі навчальних процедур, програм підготовки персоналу, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу

Стимулювання професійного зростання працівників

Організація проведення атестації працівників, проведення аналізу її результатів здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників

Проведення підтримання та підвищення кваліфікації інструкторського персоналу та фахівців, що залучаються до навчання

9.

Створення системи управління знаннями

Розробка виробничих документів у сфері управління знаннями

Забезпечено визначення,

отримання, перетворення, збереження, передачу та використання знань з метою зменшення ризику втрати критичних знань, пов'язаного із зміною трудових поколінь

Розподіл завдань між підрозділами та працівниками у сфері управління знаннями

Створення інформаційної системи для підтримки процесів управління знаннями

Навчання персоналу технології управління знаннями

10.

Створення необхідної інфраструктури для навчання персоналу блоків №3, 4

Будівництво та укомплектування споруди навчальних майстерень

Навчальна база підготовлена до проведення професійного навчання персоналу блоків №3, 4

Розширення штату навчально-тренувального центру та добір і підготовка інструкторського персоналу та персоналу технічної підтримки

Створення повномасштабного тренажеру блоку №3

 

 

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА керівництва ВП ХАЕС про політику з охорони праці

1 Цілі розробки заяви

1.1 Політика керівництва ВП ХАЕС усфері охорони праці спрямована на створення і забезпечення функціонуваннясистеми правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічнихта лікувально-профілактичних заходів і засобів для збереження життя, здоров’ята працездатності працівників Компанії у процесі трудової діяльності.

1.2 Керівництво ВП ХАЕС, усвідомлюючиважливість діяльності у сфері використання ядерної енергії, встановлюєпріоритет життя і здоров’я працівників і бере на себе повну відповідальність застворення на робочих місцях належних, безпечних і здорових умов праці.

1.3 Керівництво ВП ХАЕС забезпечуєфункціонування системи управління охороною праці, формує політику у сферіохорони праці, орієнтуючись на передовий досвід інших організацій, щоздійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, з урахуванням накопиченогодосвіду роботи ВП ХАЕС, досягнутих показників діяльності, наявних ресурсів, зовнішніхфакторів.

2 Основоположні принципи діяльності.

2.1Відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці", іншихзаконодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці політика ВП ХАЕС усфері охорони праці базується на принципах:

-       підвищення рівня промисловоїбезпеки шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробничогообладнання, технологічних процесів, будівель і споруд;

-       адаптації трудових процесів доможливостей працівника, з урахуванням його здоров’я і психологічного стану,шляхом впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних табезпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захиступрацівників;

-       фінансування діяльності з охоронипраці згідно з чинним законодавством, використання економічних методівуправління охороною праці та стимулювання персоналу в управлінні охороноюпраці;

-       соціального захисту працівників ВП ХАЕС, повноговідшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві тапрофесійних захворювань;

-       виконання завдань, пов’язаних зохороною праці, комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягненнявстановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,підвищення існуючого рівня охорони праці і культури безпеки, профілактикивиробничого травматизму і професійних захворювань, які є додатком доКолективного договору ДП НАЕК "Енергоатом";

-       підвищення кваліфікації, рівняпрофесійної підготовки та проведення навчання працівників з питань охоронипраці;

-       використання світового досвідуорганізації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основіміжнародного співробітництва.

3Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС у сфері охорони праці, шляхи їх досягнення іочікувані результати

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи їх досягнення

Очікувані результати

1.

Створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних і здорових умов праці згідно з вимогами законодавства з охорони праці.

Забезпечення функціонування системи управління охороною праці в ВП ХАЕС.

Забезпечення прав працівників ВП ХАЕС у сфері охорони праці.

2.

Фінансування діяльності з охорони праці згідно з чинним законодавством.

Забезпечення фінансування витрат на охорону праці, у розмірі не менше 7,0 % від фонду оплати праці ВП ХАЕС за попередній рік.

Поліпшення умов праці, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівникам ВП ХАЕС.

3.

Поліпшення умов праці на робочих місцях, попередження випадків виробничого травматизму та профзахворюваності.

Щорічна розробка службами охорони праці спільно з профспілковими комітетами "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій",

Фінансове забезпечення витрат на зазначені Комплексні заходи не менше 10% від суми коштів загальних витрат на охорону праці.

Зниження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності, поліпшення умов праці на робочих місцях персоналу.

4.

Підготовка персоналу згідно з чинним законодавством з охорони праці.

Проведення навчання, перевірки знань, підвищення кваліфікації працівників ВП ХАЕС з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Зменшення кількості порушень персоналом ВП ХАЕС вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

5.

Забезпечення придбання, комплектування, утримання і своєчасної видачі працівникам сучасних засобів індивідуального та колективного захисту, постачання знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечення закупівлі (у тому числі централізованої) для відокремлених підрозділів ВП ХАЕС спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального і колективного захисту, знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації.

Закупівля продукції вищого ґатунку за оптимальними цінами. Зниження кількості нещасних випадків через незабезпечення персоналу засобами індивідуального та колективного захисту.

6.

Забезпечення надання пільг і компенсацій, поліпшення умов праці, виведення персоналу зі шкідливих та небезпечних умов праці.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці у відокремлених підрозділах ВП ХАЕС згідно з графіками.

Забезпечення пільг і компенсацій та виведення персоналу зі шкідливих і небезпечних умов праці завдяки поліпшенню умов праці на робочих місцях.

7.

Забезпечення постійного контролю за станом безпеки і умов праці.

Проведення щоденних обходів робочих місць за умовами праці, планових, цільових і позачергових перевірок стану охорони праці у підрозділах ВП ХАЕС. Забезпечення щоквартальної звітності з цих питань.

Поліпшення стану безпеки на робочих місцях, оперативне вжиття необхідних заходів.

 

8.

Аналіз стану охорони праці в ВП ХАЕС.

Здійснення щоквартального аналізу стану охорони праці у підрозділах ВП ХАЕС ї. Розробка узагальнених по ВП ХАЕС звітів з питань охорони праці.

Аналіз стану охорони праці та вжиття необхідних заходів щодо його поліпшення.

 

9.

Розслідування нещасних випадків та профзахворювань згідно з вимогами чинного законодавства. Усунення причин нещасних випадків та профзахворювань. Забезпечення соціального захисту працівників, відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Проведення розслідування і обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а також випадків невиробничого травматизму, що сталися з працівниками ВП ХАЕС, згідно з вимогами чинного законодавства. Розробка та виконання профілактичних заходів. Надання потерпілим на виробництві передбаченої законодавством допомоги.

Зниження рівня травматизму і профзахворюваності, розробка та вжиття необхідних заходів. Соціальний захист потерпілих від нещасних випадків на виробництві, відшкодування шкоди потерпілим.

 

10.

Здійснення пропаганди безпечних методів праці, виховання прихильності працівників ВП ХАЕС охороні праці.

Проведення Днів охорони праці, змагань бригад з безпечного виконання робіт, конкурсів на звання "Кращий за професією", "Краща бригада" тощо, з відзначенням та заохоченням працівників за прихильність культурі безпеки та охороні праці.

Поліпшення стану безпеки, зниження виробничого травматизму, дотримання працюючими вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА керівництва ВП ХАЕС у сфері кадрової політики

Цілі розробки заяви

Кадрова політика – генеральний напрямкадрової роботи, спрямований на збереження, зміцнення і розвиток кадровогопотенціалу, на створення кваліфікованого і високопродуктивного згуртованогоколективу.

Кадрова політика ВП ХАЕС спрямованана:

- забезпечення необхідної кваліфікаціїперсоналу, комплектування посад персоналом відповідних професій таспеціальностей протягом всього життєвого циклу ядерного об’єкту;

- забезпечення правової та соціальноїзахищеності персоналу;

- формування у персоналу прихильностідо культури безпеки та захищеності.

- дотримання норм ділової тапрофесійної етики;

- поваги до прав індивідуальності іцінності кожного співробітника (створення морально-психологічного клімату,сприяючого високопродуктивній праці);

- рівних можливостей для реалізаціїіндивідуальних здібностей, об'єктивну оцінку результатів праці;

- командну єдність, сприянняформуванню духу згуртованості команди;

- відкритість та справедливість.

Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС усфері кадрової політики, шляхи їх досягнення і очікувані результати:

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1

Формування кваліфікованого кадрового складу, необхідного для досягнення мети і завдань підприємства безпечним методом

Управління кадрами

Своєчасне відновлення і збереження кількісного та якісного складу людських ресурсів з необхідним рівнем кваліфікації, відповідно до здібностей та особистих інтересів і потреб Компанії

Управління кваліфікацією персоналу

Забезпечення максимально високого рівня безпеки експлуатації, надійної і безаварійної роботи ВП ХАЕС

Вдосконалення системи мотивації персоналу до ефективної праці

Збереження висококваліфікованих кадрів. Забезпечення стабільності в колективі

Робота зі студентами і забезпечення зв’язків з навчальними закладами

Задоволення потреб у кваліфікованому персоналі ВП ХАЕС

Адаптація нових працівників

Інтеграція нових працівників у трудовий колектив з метою скорішого становлення нового працівника та отримання від нього необхідних результатів

Робота з резервом кадрів

Формування групи працівників, підготовлених для керівної діяльності , для забезпечення наступності і непереривності в управлінні підприємством, а також професійного росту працівників

Управління кваліфікацією персоналу

Забезпечення надійної і безаварійної роботи підприємств ДП "НАЕК "Енергоатом"

Використання технічних засобів для підготовки персоналу

Зростання ефективності навчання

2

Формування у персоналу прихильності принципам культури безпеки

Створення атмосфери відповідальності і розуміння кожним працівником його ролі в забезпеченні безпеки виробничого процесу

Усвідомлення кожним працівником своєї відповідальності за безпеку АЕС

Підтримка обстановки довіри і відповідальності за доручену справу, а також доброзичливих взаємин між працівниками

Підвищення ефективності праці

Підвищення культури безпеки шляхом впровадження в навчання персоналу вивчення досвіту експлуатації ядерних енергетичних установок та виховання почуття відповідальності кожного працівника за безпеку АЕС

Досягнення максимально високого рівня безпеки при експлуатації ядерних установок і при поводженні з ядерними матеріалами і радіоактивними відходами ХАЕС.

Прихильність кожного працівника високим стандартам в галузі

Розвиток інформаційної системи

Підвищення в суспільстві авторитету атомної енергетики

3

Вдосконалення системи мотивації персоналу до ефективної праці

Розвиток системи морального та матеріального стимулювання працівників підприємства

Підвищення ефективності роботи персоналу

Створення умов на розвиток і використання творчого потенціалу і прямої зацікавленості працівників в результатах своєї праці при строгому дотриманні виробничої дисципліни

Підвищення ефективності виробничого процесу.

Створення сприятливого морально-психологічного
клімату, стимулів і умов праці, що визначають її високу привабливість і задоволеність нею усіх членів колективу

Підвищення ефективності роботи персоналу

Усунення і попередження проблем та невідповідностей, пов’язаних з людським фактором, а не лише про пошук чи покарання винних

Створення в колективі атмосфери відкритості і довіри

4

Забезпечення високої якості життя та соціальної захищеності персоналу підприємства

Реалізація програм соціального розвитку, спрямованих на поглиблення соціального партнерства, надання соціальних гарантій, збереження працездатності та здоров’я працівників

Забезпечення стабільності в колективі, зниження коефіцієнту плинності кадрів.

Збереження виробничого та кадрового потенціалу

Удосконалення системи доходів персоналу та посилення стимулюючої ролі заробітної плати

Підвищення ефективності праці.

Стимулювання ділової активності

Соціальний захист та мотивація персоналу

Підвищення ефективності роботи персоналу.

Підвищення ефективності виробничого процесу Забезпечення стабільності в колективі

Створення системи мотивації працівників для ведення здорового способу життя, піклування про власне здоров’я

Підвищення ефективності праці та зменшення втрат робочого часу.

Удосконалення системи доходів персоналу та посилення стимулюючої ролі заробітної плати

Підвищення ефективності праці.

Стимулювання ділової активності

Забезпечення належних умов праці та охорона здоров’я

Зниження показників професійних захворювань та виробничого травматизму

5

Формування позитивної громадської думки стосовно діяльності атомної енергетики, її пріоритету щодо забезпечення дешевою, екологічно чистою електроенергією населення та народного господарства України

Поширення прес-релізів про всі важливі події в житті ВП ХАЕС

Формування довіри до атомної енергетики та підвищення в суспільстві авторитету атомної енергетики

 Публікації у ЗМІ, випуски теле- і радіопрограм, інформаційні матеріали на веб-сайті ВП ХАЕС

Оперативні і компетентні відповіді на всі інформаційні запити, які надходять до ВП ХАЕС

 

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА керівництва ВП ХАЕС у сфері поводження з радіоактивними відходами

Політика керівництва ВП ХАЕС в областіповодження з радіоактивними відходами є складовою частиною в загальній політиціВП ХАЕС в області безпеки. Вона спрямована на забезпечення захисту персоналустанції, населення і навколишнього середовища від недопустимого радіаційного впливу.

Керівництво ВП ХАЕС усвідомлює всюповноту відповідальності за діяльність щодо поводження з РАВ і вважає своїмобов’язком подальше удосконалення системи поводження з РАВ. Основний напрямокудосконалення спрямований на реалізацію комплексу організаційних і технічнихзаходів, що забезпечують виконання державної політики у сфері поводження з РАВпри експлуатації ВП ХАЕС.

З цією метою, відповідно допріоритетності завдань, керівництво ВП ХАЕС планує и реалізує комплекс заходів,виконання яких пов’язано з підтриманням необхідного рівня безпеки приреалізації діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами.

ВП ХАЕС для надійного захиступерсоналу, населення і навколишнього середовища від здійснення діяльності ізповодження з радіоактивними відходами, що утворюються на ВП ХАЕС, проводитьполітику у сфері поводження з радіоактивними відходами за наступними основоположнимипринципами:

-       впровадження державної і галузевоїполітики (в межах своєї компетенції) у сфері поводження з радіоактивнимивідходами;

-       виконання вимог чинногонаціонального законодавства, стандартів і правил у сфері поводження зрадіоактивними відходами;

-       відповідальність ВП ХАЕС забезпеку під час поводження з радіоактивними відходами до передачі їхспеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

-       забезпечення мінімального рівняутворення радіоактивних відходів, якого можливо досягнути на практиці;

-       забезпечення безпечної переробки избереження накопичених радіоактивних відходів;

-       науково-дослідницька діяльність таміжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами;

-       виконання довгостроковоїЗагальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивнимивідходами;

-       застосування апробованихтехнологій при новому будівництві, модернізації та реконструкції об’єктів ізповодження з радіоактивними відходами;

-       незалежні перевірки стану такультури безпеки при поводженні з РАВ;

-       впровадження і вдосконаленнясистеми якості при здійсненні діяльності із поводження з РАВ;

-       активне залучення персоналу ВПХАЕС для участі в заходах щодо підвищення якості діяльності при поводженні зрадіоактивними відходами.

-       збір, переробка радіоактивнихвідходів до стану прийнятого для захоронення або довгострокового зберігання татимчасове зберігання радіоактивних відходів у ВП ХАЕС;

-       проведення інвентаризації тавпровадження дієвої системи обліку радіоактивних відходів;

-       планування робіт із мінімізації тавдосконалення системи поводження з РАВ у ВП ХАЕС;

-       надання відкритої і достовірноїінформації населенню про здійснення діяльності із поводження з радіоактивнимивідходами у ВП ХАЕС;

-       чіткий розподіл відповідальностіміж всіма учасниками робочого процесу у виробничому циклі виконання діяльностіпри поводженні з радіоактивними відходами;

-       безперервне навчання персоналу ВПХАЕС для підвищення професійної кваліфікації і формування в нього культурибезпеки.

Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС зазазначеним напрямком діяльності, шляхи їх досягнення і очікувані результати

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1

Оптимізація існуючої системи поводження з РАВ з метою забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці

Проведення адміністративно-організаційних та технічних заходів зі зменшення обсягів утворення РАВ.

Впровадження сучасних уніфікованих технологій та обладнання для збору, переробки, кондиціонування РАВ.

Участь у міжнародних проектах Європейської комісії

Зниження негативного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище.

Мінімізація (переробка та кондиціонування) РАВ;

Підготовка РАВ до передачі у власність держави.

Отримання рекомендацій щодо вдосконалення системи поводження з РАВ у ВП ХАЕС.

2

Забезпечення виконання заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами (в межах своєї компетенції)

Будова та введення в експлуатацію комплексу поводження з РАВ (виконання будівельних робіт по блоку переробки будівлі СТРВ, придбання та монтаж обладнання; введення в експлуатацію комплексу переробки РАВ)

Реалізація заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ

 

Генеральний директор М.С. Панащенко
Екологічна політика ВП ХАЕС (Заява керівництва ВП ХАЕС у сфері екології)
Безпека навколишнього природного середовища та створення умов для гармонійного співіснування з його об’єктами є головним пріоритетом екологічної політики ВП ХАЕС.
Керівництво ВП ХАЕС несе повну відповідальність за безпечне та екологічно чисте виробництво електричної та теплової енергії, випуск продукції та надання послуг. У відповідності до міжнародних та національних стандартів розробляє і впроваджує єдину політику в сфері охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, координує діяльність підрозділів та забезпечує заявлену діяльність відповідними ресурсами.
Головною метою ВП ХАЕС є забезпечення такого рівня безпеки, при якому вплив на довкілля не буде перевищувати встановлених нормативів, а ризик виникнення аварійних ситуацій буде зведений до мінімуму.

В своїй діяльності ВП ХАЕС керується наступними принципами:
•    впровадження державної і галузевої політики у сфері екології;
•    дотримання вимог природоохоронного законодавства, правил і стандартів;
•    забезпечення виробничої діяльності підприємства відповідними дозвільними документами у сфері екології та дотримання викладених в них умов;
•    впровадження інноваційних екологічних технологій, які мають позитивний досвід використання;
•    проведення відомчого нагляду за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;
•    планування робіт у сфері охорони навколишнього середовища;
•    моніторинг стану навколишнього середовища в районі розміщення ВП ХАЕС, контроль за дотриманням екологічних нормативів;
•    облік кількісних та якісних показників факторів впливу на навколишнє середовище;
•    вдосконалення системи екологічного менеджменту у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001:2004;
•    мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище і раціональне використання природних ресурсів;
•    відкритість екологічної інформації про діяльність підприємства та стан навколишнього середовища в районі розміщення ВП ХАЕС.
Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС, шляхи їх досягнення і очікувані результати

 № п/п
Цілі (завдання)      
  Шляхи досягнення цілейОчікувані результати 
 1Удосконалення природоохоронної діяльності
Програма "Природоохоронної діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом", наказ №1 ВП ХАЕС, планування робіт у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів на всіх етапах життєвого циклу АЕС, з врахуванням необхідності відтворення об’єктів рослинного та тваринного світу
 Підвищення екологічної безпеки, мінімізація впливу нерадіаційних факторів на навколишнє середовище
 2Екологічне супроводження виробничої діяльностіОтримання дозвільних документів на здійснення виробничої діяльності підприємства та дотримання викладених в них умов, постійний відомчий контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та проведення екологічних аудитів, дотримання встановлених нормативів впливу об’єктів ВП ХАЕС на навколишнє середовище
 Відсутність зауважень зі сторони контролюючих природоохоронних органів
 3Удосконалення системи моніторингу стану навколишнього середовищаТехнічне та метрологічне забезпечення лабораторій підприємства, що здійснюють моніторинг стану навколишнього середовища та чинників впливу на нього
 Підвищення якості контролю за станом навколишнього середовища
 4Мінімізація впливів на навколишнє середовищеПідтримання і за можливості підвищення ефективності діючих очисних споруд та газоочисних установок, скорочення обсягів утворення і розміщення відходів, впровадження позитивного досвіду у сфері охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, використання сучасного обладнання і екологічно безпечних технологій у виробничих процесах (в т.ч. поетапна заміна речовин, що руйнують озоновий шар)
 Зменшення рівня скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та викидів в атмосферне повітря нижче встановлених норм, зменшення ризику забруднення середовища в процесі розміщення відходів
 5Забезпечення виробничими документами у сфері природоохоронної діяльностіРозробка виробничих документів, що регламентують природоохоронну діяльність ВП ХАЕС
 Затвердження всіх необхідних процедур при здійсненні природоохоронної діяльності ВП ХАЕС
 6Моніторинг і облік показників впливу підприємства на природне середовищеЗбір, аналіз та збереження інформації щодо показників впливу підприємства на об’єкти навколишнього середовища включаючи обсяги використання природних ресурсів
Підвищення оперативності в сфері управління навколишнім середовищем
 7Екологічне інформуванняНадання відкритої і достовірної інформації персоналу та населенню про природоохоронну діяльність ВП ХАЕС, стан навколишнього середовища в зоні розташування підприємства Поінформованість про природоохоронну діяльність підприємства та стан навколишнього середовища в зоні розташування ВП ХАЕС
 8 Взаємодія з наглядовими та громадськими організаціями

 Конструктивна взаємодія з наглядовими органами, громадськими організаціями з питань екологічної безпеки
 Підвищення ефективності природоохоронної діяльності та іміджу ВП ХАЕС
 9 Підвищення рівня екологічної культури Організація навчання та підвищення рівня підготовки персоналу з питань екології, проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо захисту довкілля та організація конкурсів серед молоді
 Недопущення шкоди від виробничої діяльності навколишньому середовищу, здоров’ю і безпеці працівників ВП ХАЕС та населення
 10 Управління екологічними аспектами Ідентифікація та оцінка екологічних аспектів, інформування персоналу підрозділів про екологічні аспекти підприємства, розробка та реалізація заходів по зменшенню впливу екологічних аспектів на довкілля Розуміння наслідків впливу екологічних аспектів на об’єкти довкілля та зменшення їх впливу

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА ВП ХАЕС у сфері якості

Управління якістю розглядається якзагальновиробнича функція, властива всім структурним підрозділам ВП ХАЕС,безумовне дотримання котрої персоналом усіх рівнів, забезпечить гарантіювиконання належним чином встановлених норм, правил і стандартів з ядерної тарадіаційної безпеки та захист навколишнього природного середовища.

При цьому:

-        керівникивсіх рівнів управління є відповідальними за забезпечення роботи підпорядкованихпідрозділів відповідно до встановлених процедур і беруть особисту участь увдосконаленні процесів управління;

-        коженпрацівник забезпечує виконання покладених на нього обов'язків з дотриманнямвстановлених вимог до якості його роботи, ініціює поліпшення виробничихпроцесів у встановленому порядку.

КерівництвоВП ХАЕС вважає проведення політики у сфері якості своїм прямим обов'язком ірозглядає її як постійний процес, що вимагає відповідних зусиль та ресурсів ібазується на оцінці досягнутих власних і світових результатів.

Керівництво ВП ХАЕС усвідомлює своювідповідальність і забезпечує відповідність системи управління вимогамзаконодавчих, нормативно-правових актів України, міжнародних стандартів ISO9001:2008, ISO 14001:2004 з урахуванням рекомендацій стандартів з безпекиМАГАТЕ. Виходячи з пріоритетності завдань, планується і реалізується комплексзаходів, виконання яких пов'язане із забезпеченням безпеки експлуатаціїенергоблоків ВП ХАЕС, захистом навколишнього середовища та підвищеннямефективності діяльності в цілому.

Основоположні принципи діяльності

ВП ХАЕС прагне постійно покращуватидіяльність у сфері якості для підвищення безпеки. Для цього керівництвопроводить політику управління якістю за принципами:

-        орієнтаціїна кращі досягнення у сфері якості, підтвердження незалежними оцінками і міжнароднимиаудитами відповідність системи якості сучасним вимогам, забезпечення впевненостісуспільства у тому, що вимоги національного законодавства, іншихнормативно-правових актів України, рекомендацій МАГАТЕ до забезпеченнябезпечної експлуатації енергоблоків ВП ХАЕС виконуються;

-        встановленняєдності цілей і напрямів діяльності. Керівники ВП ХАЕС беруть особисту участь вуправлінні якістю та формують у працівників розуміння того, що якість забезпечуєтьсяна кожному робочому місці і досягається шляхом попередження проблем, а не їхрозв’язування;

-        делегуваннявідповідних повноважень керівникам усіх рівнів для повної реалізації політики усфері якості на благо суспільства і ВП ХАЕС;

-        управліннядіяльністю і пов'язаними з нею ресурсами на основі постійного поліпшенняпроцесів, взаємопов'язаних в єдину інтегровану систему управління;

-        цілеспрямованогокерівництва діяльністю для управління якістю при експлуатації ядерних установокна всіх етапах життєвого циклу та підтримки належного рівня аварійної готовності;

-        використаннясучасних методів управління і мотиваційних механізмів з метою формування уперсоналу культури безпеки, вдосконалення його професіоналізму, встановленняоптимальних виробничих взаємовідносин;

-        прийняттякерівництвом рішень на підставі аналізу виробничих результатів і оцінки досягненняцілей у сфері якості, впровадження коригувальних дій та інформування персоналу;

-        формуванняз постачальниками взаємовигідних відносин, спрямованих на забезпечення поставокзгідно з вимогами до якості для ядерних установок.

Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС усфері якості, шляхи їх досягнення і очікувані результати

№ п/п

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1

Вдосконалення системи управління якістю з метою забезпечення експлуатаційної безпеки АЕС

Впровадження сучасних методів управління і процесного підходу в діяльності підрозділів

Відповідність системи управління вимогам стандарту ISO 9001:2008 у частині забезпечення експлуатаційної безпеки АЕС

2

Розробка і впровадження системи управління навколишнім середовищем як частини інтегрованої системи управління

Виконання процедур (методик) системи управління навколишнім середовищем

Відповідність системи управління навколишнім середовищем вимогам стандарту ISO 14001:2004

3

Забезпечення відповідності системи управління ліцензійним вимогам

Виконання вимог ліцензійних умов за напрямами діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства

Проведення потенційно небезпечної діяльності відповідно до вимог нормативних документів

 

Генеральний директор М.С. Панащенко
ЗАЯВА керівництва ВП ХАЕС у сфері безпеки

Метою розробки цієї Заяви є визначення єдиної технічної політики відокремленого під-розділу "Хмельницька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" (ВП ХАЕС), а також встановлення її основоположних принципів, основних задач, шляхів їх досягнення і очікуваний результат з усвідомленням пріоритетів та дотриманням принципів безпеки.

Основою єдиної технічної політики ВП ХАЕС є постійне підвищення її безпеки на всіх етапах життєвого циклу із врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, рекомендацій міжнародних організацій, результатів науково-технічних досліджень та розробок. При цьому важливою складовою єдиної технічної політики є забезпечення ефективності усіх аспектів діяльності ВП ХАЕС з виробництва електроенергії.

Основоположні принципи єдиної технічної політики ВП ХАЕС:

- відповідальність ВП ХАЕС за радіаційний захист та безпеку ядерних установок відповідно до законодавства України у сфері використання ядерної енергії;
- відповідальність ВП ХАЕС, котра входить до складу експлуатуючої організації ДП "НАЕК "Енергоатом", за забезпечення ядерної безпеки і радіаційного захисту;
- застосовування лише апробованих технічних рішень з урахуванням їх ефективності та використання обладнання відповідно до проектних та нормативних вимог;
- відповідність прийнятих технічних рішень вимогам нормативних документів;
- врахування досвіду експлуатації та результатів аналізу безпеки під час прийняття технічних рішень;
- врахування досягнутого рівня науки і техніки при прийнятті та впровадженні технічних рішень;
- максимальне врахування зовнішнього та внутрішнього досвіду експлуатації;
- безперервність підвищення безпеки;
- ефективне управління документацією;
- врахування людського фактору.

Єдина технічна політика у ВП ХАЕС реалізується шляхом:

- прийняття та впровадження технічних рішень;
- розроблення та виконання планів і заходів з модернізації та підвищення безпеки;
- формування єдиних підходів і вимог до технічного обслуговування та експлуатації обладнання та систем, застосування уніфікованих пристроїв і методик;
- формування єдиних вимог щодо порядку розроблення та узгодження виробничих документів;
- формування та забезпечення функціонування комплексної, ефективної системи науково-технічної та інженерної підтримки.

Основні цілі (завдання) ВП ХАЕС в проведенні єдиної технічної політики, шляхи їх досягнення і очікувані результати:

№ п/п Цілі (завдання) Шляхи досягнення цілейОчікувані результати
 1 Забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків 1) Встановлення та дотримання чіткої відповідальності ВП ХАЕС за безпеку;
2) Безумовне виконання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов окремих дозволів та ліцензій на експлуатацію енергоблоків ВП ХАЕС, виданих Держатомрегулювання України;
3) Здійснення тільки тих видів діяльності, які передбачені проектом і на які видана ліцензія Держатомрегулювання України;
4) Забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами;
5) Підвищення кваліфікації персоналу.
 Недопущення аварій і аварійних режимів у роботі енергоблоків ВП ХАЕС.
Постійне виконання умов що наведені у ліцензії на експлуатацію енергоблоків ВП ХАЕС та окремих дозволів.
Забезпечено навчання та підвищення кваліфікації персоналу у навчально-тренувальному центрі ВП ХАЕС та проведення тренувань на повномасштабному тренажері.
Забезпечено цільове навчання персоналу для отримання необхідних ліцензій щодо виконання специфічних ремонтних робіт, керування та експлуатації устаткування.
 2 Створення умов щодо запобігання порушень нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій. 1) Поліпшення технічних характеристик систем і обладнання, проведення модернізації і реконструкції обладнання і систем, впровадження нової техніки і технологій.
2) Накопичення та узагальнення досвіду експлуатації, розробка і реалізація корегуючих заходів щодо запобігання порушень в роботі АЕС.
3) Періодичний аналіз та звітність щодо результативності впроваджених коригувальних заходів, розроблених за результатами досвіду експлуатації.
 Відсутність тенденції щодо збільшення кількості: порушень нормальної експлуатації у роботі ВП ХАЕС, подій з порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації.
 3Постійний контроль та підвищення поточного рівня безпеки АЕС, виходячи з вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, передової міжнародної практики і досвіду експлуатації.  1) Постійний моніторинг та оцінка поточного рівня безпеки АЕС. Розробка заходів щодо його підвищення;
2) Проведення самооцінки, інспекційних та партнерських перевірок на АЕС, у т.ч. експертами МАГАТЕ, ВАО АЕС;
3) Розробка та реалізація заходів щодо виконання рекомендацій, одержаних за результатами перевірок;
4) Звітування про поточний стан безпеки ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"
 Проведення, у встановлені строки, за графіком, інспекційних та партнерських перевірок на ВП ХАЕС, у т.ч. експертами МАГАТЕ
Отримані кількісні показники повинні бути не нижче досягнутих за попередній рік.
 4Постійний контроль та підвищення рівня безпеки АЕС, виходячи з вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, передової міжнародної практики і досвіду експлуатації. 1) Оцінка і періодична переоцінка проектного рівня безпеки АЕС;
2) Розробка звітів з аналізу безпеки та узгодження в установленому порядку;
3) Розробка і реалізація програм підвищення безпеки;
4) розробка щорічних деталізованих план-графіків реалізації програм з підвищення безпеки;
5) Періодичне звітування щодо виконання програм підвищення безпеки.
 Виконання періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №2 у встановлені строки,
Виконання заходів щодо подовження терміну експлуатації енергоблоку №1 у встановлені строки.
Впровадження заходів з підвищення рівня безпеки відповідно до "Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".
Розробка імовірнісного аналізу безпеки повного спектру вихідних подій для всіх станів реакторної установки та басейну витримки.
Забезпечення відповідності кількісних критеріїв безпеки вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
 5 Розвиток ефективної  системи аварійної готовності та реагування експлуатуючої організації. Реалізація "Програми розвитку системи аварійної готовності та реагування ДП "НАЕК "Енергоатом"
 Попередження або зменшення радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище у випадку аварії на АЕС.
Впровадження заходів які розроблені за результатами проведених "стрес-тестів".
Проведення, відповідно до графіку, протиаварійних тренувань (станційних та загально станційних).
 6 Впровадження та дотримання принципів культури безпеки:
  •     ядерні та радіаційні технології визнаються такими, що вимагають особливої уваги при їх використанні;
  •    посадові особи ВП ХАЕС демонструють відповідальне ставлення до виконання вимог безпеки;
  •    визначена персональна відповідальність кожного працівника за дотримання вимог безпеки;
  •     створена атмосфера прихильності персоналу цілям безпеки, його особистої відповідальності та формування у нього основних принципів культури безпеки.
 1) Реалізація діючої "Программы повышения уровня культуры безопасности в ОП ХАЭС";
2) Проведення самооцінки та розробка звітів щодо самооцінки культури безпеки та її стану;

 Впровадження заходів діючої "Программы повышения уровня культуры безопасности в ОП ХАЭС".
Стан культури безпеки ВП ХАЕС (за  кількісними та якісними показниками) не нижче досягнутого за попередній рік.
Генеральний директор ВП ХАЕС М.С. Панащенко