Підготовка персоналу

Враховуючи важливість своєчасної підготовки персоналу різних професійних груп і категорій в умовах наближених до виробничих, на ХАЕС у 1987 році був створений навчально-тренувальний пункт, який забезпечував координацію та організацію учбового процесу. У НТП проводилися заняття з підтримки кваліфікації оперативного персоналу. Навчальний пункт був сертифікований в органах державного нагляду і щорічно одержував дозвіл на підтримку кваліфікації.

Історія створення НТЦ детальніше...

На даний час в НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» проводиться професійна підготовка і підтримка кваліфікації всіх категорій персоналу, здійснюється ліцензійна діяльність у даній галузі, ведеться розробка навчально-методичних матеріалів.

НТЦ здійснює методичну підтримку навчання персоналу, яке проводиться на робочих місцях. З цією метою в НТЦ висококваліфіковані фахівці і професіонали пройшли підготовку у якості наставників.На повномасштабному тренажері (ПМТ) НТЦ широко використовується автоматизована система реєстрації та комплексного аналізу тренажерних занять, в якій реалізована концепція єдиного інформаційного простору. Реєстрація технологічної, аудіо-, відео- інформації дозволяє наочно продемонструвати персоналу, що проходить тренажерну підготовку, їх дії в ході вирішення завдань з тренування, вказати на сильні і слабкі сторони, помилки в діях і рішеннях. Також є можливість демонстрації «еталонних» дій зафіксованих системою в ході навчання інших змін/персоналу, що демонструють правильні/неправильні дії.

Завдяки тому, що система веде довготривалий архів тренувань і зберігає всю статистичну інформацію, є можливість аналізу помилок, що найчастіше виникають в ході тренажерних занять, відповідної корекції навчальних планів, формування програм корекції помилок, індивідуального підбору тематик занять для оперативного персоналу, що проходить навчання на ПМТ . Таким чином досягається зниження ймовірності виникнення помилок на діючому енергоблоці, підвищення рівня підготовки оперативного персоналу.

У НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» введена в експлуатацію і застосовується комп'ютерна навчальна система польових операторів (КНС ПО). Вона призначена для здобуття і підтримки знань і умінь оперативного персоналу АЕС (польових операторів), пов'язаних з виконанням ними експлуатаційних операцій і перемикань на обладнанні, а також для розвитку професійних умінь, заснованих на розумінні наслідків виконання (або невиконання) їх дій для безпеки АЕС.

Використання даної системи дозволяє:
• знизити індивідуальні та колективні дози опромінення персоналу за рахунок перенесення частини навчання, що проводиться на робочому місці, в умови, вільні від дії іонізуючих випромінювань;
• підвищити якість навчання за рахунок кращого ознайомлення персоналу з розташуванням обладнання за місцем і виконання ряду відповідальних операцій безпосередньо під час його підготовки в НТЦ;
• підвищити рівень культури безпеки.

Для реалізації завдання практичної підготовки ремонтного персоналу ВП «Хмельницька АЕС» в НТЦ розроблено і введено в дію низку тренажерів, які повністю імітують реальне обладнання і дозволяють проводити початкову практичну підготовку і підтримання кваліфікації безпосередньо перед виконанням ремонтних робіт. Ремонтний персонал енергоремонтного підрозділу проходить практичне навчання на тренажерах фланцевих з'єднань, насосного обладнання та на стендах з трубопровідними засувками і вентилями, а також на притирочному верстаті для притирання ущільнюючих поверхонь трубопровідної арматури. Підготовка операторів ТТО спільно з контролюючими фізиками проводиться на тренажерах перевантажувальної машини перед кожним планово-попереджувальним ремонтом (ППР). Персонал, що виконує роботи, пов'язані зі зварюванням, проходить підтримку кваліфікації в зварювальній майстерні НТЦ і на тренажері колектора парогенератора. Ремонтний персонал ЦТАВ проходить тренажерну підготовку на багатофункціональному локальному тренажері ЦТАВ.

Тренажерна підготовка ремонтного персоналу в міжремонтний період і безпосередньо перед ППР сприяє формуванню стійких навичок виконання ремонтних робіт, підтримує постійну високу готовність до виконання складних завдань ремонту і сприяє зниженню дозових навантажень на персонал.

Власними силами НТЦ Хмельницької АЕС розроблена «Автоматизована система управління підготовкою персоналу», яка дозволяє проводити аналіз, планування і облік підготовки персоналу. Система побудована за модульним принципом і охоплює всі процеси, пов'язані з підготовкою персоналу на АЕС, автоматизуючи роботу навчального центру АЕС. Застосування цієї системи дозволяє ефективно виконувати великі обсяги робіт з управління навчанням. Дана автоматизована система впроваджена і використовується у всіх НТЦ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

У 2016 році в ВП ХАЕС проведено навчання персоналу по 17517 л/курсах. Навчальний план у 2017 році становить 16406 л/курсів. Таким чином, різними видами навчання охоплено практично весь персонал ВП ХАЕС.

Підготовка персоналу ВП ХАЕС в люд./курс

Для навчання використовуються спеціально розроблені навчально-методичні матеріали, що включають в себе: керівництво інструктора, план заняття, банк екзаменаційних питань, матеріали для презентації, посібник учня, роздатковий матеріал. На даний час силами НТЦ розроблені навчальні матеріали практично з усіх курсів підготовки оперативного персоналу і більшості інших курсів. Загальна кількість навчальних матеріалів в технічному архіві навчального центру становить 5900 одиниць.

Перевірки Хмельницької АЕС місіями МАГАТЕ (OSART) і ВАО АЕС, що проходили протягом 2007-2016 років, підтвердили відповідність системи підготовки персоналу на Хмельницькій АЕС міжнародним вимогам і стандартам, а окремі її елементи були відзначені як позитивна практика.