Культура безпеки

Культура безпеки

Поняття «культура безпеки» та історія розвитку концепції «культура безпеки»

Нині росте визнання важливої ролі, яку сильна культура безпеки грає в забезпеченні дотримання високих стандартів безпеки як організаціями, так і окремими особами.

Термін "Культура безпеки" уперше був використаний в 1986 році в "Підсумковій доповіді про нараду по розгляду причин і наслідків аварії в Чорнобилі, підготовленим Міжнародною консультативною групою по ядерній безпеці (INSAG), створеній при Генеральному директорові МАГАТЕ. Консультативна група дійшла висновку, що корінні причини аварії у Чорнобилі криються в людському чиннику, і на усіх діючих АЕС необхідно створити і підтримувати "культуру ядерної безпеки", у поєднанні з необхідними заходами по зміцненню дисципліни. Для створення "культури безпеки" пропонувалося направити зусилля МАГАТЕ на сприяння обміну досвідом, на розробку додаткових рекомендацій, включаючи запобігання серйозним аваріям, і на надання допомоги діючим АЕС в питаннях атестації, навчання і підготовки операторів. При цьому під підготовкою розумілося засвоєння належних знань про реактор і його роботу, включаючи тренажерне моделювання, а також усвідомлення потенційних значень усіх відхилень від штатного регламенту з точки зору безпеки.

У самій доповіді (яка дістала назву INSAG - 1) розглядалися такі питання безпеки, як невідповідність діючого проекту реактора РБМК концепції глибоко ешелонованого захисту, затримки у наданні або відсутність у  оперативного персоналу інформації, життєво важливої для управління реактором, але найчастіше ця доповідь цитується в літературі саме у зв'язку із згадкою про культуру безпеки. І хоча сам термін не був визначений, був відсутній опис концепції, для фахівців, пов'язаних з безпекою складних соціотехнічних систем, поняття культури безпеки на багато років стало "чашею Граалю", що дозволяє досягти, здавалося б, недосяжної заповітної мети.

У 1989 році INSAG випустила доповідь «Основні принципи безпеки атомних електростанцій» (INSAG – 3), у якому концепція "культури безпеки" була вже названа "вирішальною для досягнення досконалості в області ядерної безпеки", а також одним з "фундаментальних принципів управління". Була зроблена перша спроба наповнити змістом концепцію "культури безпеки", в яку включили такі поняття, як "повну увагу до питань безпеки", "прихильність і особиста відповідальність", "атмосфера усвідомлення безпеки", "психологічна настроєність на безпеку". "Психологія безпеки" була оголошена "ключовим елементом" культури безпеки.

У 1991 році в доповіді INSAG - 4 «Культура безпеки» зроблена одна із перших спроб визначення того, що розуміється під культурою безпеки, а також переведення цієї концепції в практичну площину, було дано визначення і представлена концепція культури безпеки, її універсальні риси, основні компоненти і вимоги до них, а також великий перелік питань для визначення ефективності культури безпеки в організаціях. Культура безпеки була визначена як "такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій і поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АС, як таким що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначувана їх значущістю". У доповіді підкреслено, що культура безпеки є питанням як  персонального відношення, так і структури організації, і торкається і організацій, і окремих працівників.

Відтоді було опубліковано багато документів про культуру безпеки, її зв'язок з організаціями і окремими особами, її поліпшення і головні вимоги до неї.

У публікації «Розвиток Культури безпеки в ядерній діяльності» № 11 серії доповідей МАГАТЕ по безпеці пояснюється, що культура безпеки сама по собі є підмножиною культури організації в цілому, тоді як остання містить в собі поєднання загальних цінностей, установок і зразків поведінки, що надає цій організації її особливий характер. Простіше кажучи, це "наш спосіб ведення справ".

Доповідь INSAG - 13 «Менеджмент експлуатаційної безпеки на атомних електростанціях», спираючись на ідеї, викладені в публікації INSAG - 4, доповнила це розглядом набору універсальних характеристик ефективної системи менеджменту безпеки, що лежать в основі високої культури безпеки, а в доповіді INSAG – 15 «Ключові питання практики підвищення культури безпеки», опублікованій в 2002 році, концепція культури безпеки була перекладена простою мовою з тим, щоб оператори АЕС і регулюючі органи не лише мали рамки для розуміння предмета, але і могли оцінити діяльність по чітко сформульованих і універсально застосовних критеріях.

Ключовими питаннями практики підвищення культури безпеки в INSAG – 15 названі:
-    Свідоме відношення до безпеки;
-    Використання інструкцій;
-    Консервативне ухвалення рішень;
-    Комунікативна культура;
-    Критичне відношення до небезпечних дій і умов;
-    Самонавчальна організація;

На додаток до розглянутих вище конкретних питань є три передумови, що лежать в основі усіх цих питань:
-    комунікація,
-    чіткі пріоритети;
-    організація

Розвиток культури безпеки

Нормативною документацією у сфері ядерної та радіаційної безпеки розвиток культури безпеки визначається як одна із головних задач експлуатуючої організації. Тому керівництвом ВП ХАЕС приділяється  цьому напрямку діяльності значна увага.

У ВП ХАЕС діяльність з розвитку культури безпеки провадиться відповідно до «Програми конкретних дій ВП ХАЕС, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки», розробленої з урахуванням вимог відповідної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» Програма розробляється кожних два роки.

Вихідними даними для  створення програми є результати:
•    внутрішньої та незалежної оцінки стану культури безпеки у ВП ХАЕС
•    розгляду міжнародного та вітчизняного досвіду експлуатації АЕС
•    розгляду пропозицій працівників ВП ХАЕС  щодо розвитку культури безпеки

Програма встановлює організаційно-технічні заходи, направлені на розвиток Культури безпеки у ВП  ХАЕС, і структурована за трьома напрямками:
•    технічна політика керівництва у сфері безпеки;
•    відповідальність та обов’язки керівника з забезпечення безпеки АЕС;
•    відповідальність та обов’язки працівника з забезпечення безпеки АЕС.
Результати діяльності за Програмою розглядаються керівництвом ВП ХАЕС кожних пів року. За результатами розгляду до програми можуть вноситись корективи, направлені на підвищення її ефективності.

Комітет з культури безпеки

Для цілей управління культурою безпеки в 2007 році у ВП ХАЕС створений Комітет з культури безпеки, який діє у відповідності до «Положення про Комітет з культури безпеки» №0.УП.2943.ПЛ-15.
Метою роботи Комітету є ефективне управління діяльністю в ВП ХАЕС по вдосконаленню і розвитку фундаментального принципу безпеки - культури безпеки.

Для досягнення вказаної мети на Комітет покладається організація і контроль виконання наступних основних завдань:
•    формування цілей і завдань з розвитку і вдосконаленню культури безпеки у ВП ХАЕС;
•    оцінка стану культури безпеки у ВП ХАЕС;
•    виявлення проблем системного характеру з впровадження принципів культури безпеки у ВП ХАЕС, ухвалення відповідних рішень щодо заходів з подолання таких проблем;
•    ухвалення рішень щодо стратегічних, ключових напрямів розвитку культури безпеки у ВП ХАЕС;
•    прийняття програм конкретних дій, спрямованих на розвиток культури безпеки у ВП ХАЕС, і оцінка стану їх реалізації;
•    ухвалення рішень щодо виділення/розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення робіт, пов'язаних з розвитком культури безпеки в ВП ХАЕС, і контроль ефективності їх використання;
•    оцінка ефективності діяльності адміністративно-технічного персоналу ВП ХАЕС у сфері забезпечення і розвитку культури безпеки;
•    винесення на розгляд Ради з культури безпеки ДП НАЭК "Енергоатом" питань із забезпечення культури безпеки, що вимагають рішення на рівні експлуатуючої організації,   і організація виконання у ВП ХАЕС його рішень.

Комітет є колегіальним органом. Персональний склад Комітету визначаться наказом  по ВП ХАЕС.

До складу Комітету входять:
•    голова Комітету: генеральний директор ВП ХАЕС;
•    заступник голови Комітету:
o    головний інженер;
•    члени Комітету:
o    головний інспектор;
o    заступник генерального директора з якості і управління;
o    заступник генерального директора з кадрів і соціального розвитку;
o    заступник генерального директора з економіки і фінансів;
o    заступник головного інженера з експлуатації;
o    заступник головного інженера з ремонту;
o    заступник головного інженера з ядерної і радіаційної безпеки;
o    заступник головного інженера з ЕО та СКУ;
o    заступник головного інженера з технології та інжинірингу;
o    заступник головного інженера з підготовки персоналу;
o    заступник головного інженера по загальностанційних об’єктах;
o    начальник ВЗЯ;
o    начальник ВТС;
o    начальник СВНіПБ;
o    начальник ВЯБ;
o    представник організації ветеранів АЕС.

Вказаним вище наказом призначається також член Комітету, відповідальний за організаційне забезпечення роботи Комітету, і  секретар Комітету.   

Розподіл між членами Комітету функцій, що забезпечують виконання завдань Комітету, здійснюється протокольними рішеннями Комітету.

Робота Комітету здійснюється у формі проведення періодичних засідань на основі річних планів роботи Комітету.

На засідання Комітету, залежно від тематики вирішуваних питань можуть запрошуватися керівники середньої ланки управління ВП ХАЕС. Усі члени Комітету мають право голосу. Рішення приймається простою більшістю голосів. Запрошені учасники мають право дорадчого голосу. Рішення Комітету оформляються відповідними протоколами.