Поводження з РАВ

Система поводження з радіоактивними відходами на Хмельницькій АЕС

У даний час рідкі та тверді радіоактивні відходи (відповідно, РРВ і ТРВ), що утворюються у процесі експлуатації АЕС, переробляються на установках кондиціювання АЕС і зберігаються у спеціальних сховищах рідких радіоактивних відходів (СРРВ) і твердих радіоактивних відходів (СТРВ).

Поводження з рідкими радіоактивними відходами

Рідкі радіоактивні  відходи (РРВ), так звані трапні води – це радіоактивні стоки, дезактіваційні води устаткування та приміщень контрольованої зони, регенераційні розчини  та відмивні води іонообмінних фільтрів установок спецводоочищення. Трапні води та води спецпральні АЕС направляються на переробку на установки спецводоочищення СВО-3 та СВО-7 для очищення від радіоактивних забруднень, механічних і хімічних домішок з метою зменшення об'єму утворення радіоактивних відходів (РАВ).

При проектуванні системи очищення трапних вод (TR), були враховані наступні основні вимоги:

• забезпечення очищення від механічних домішок методом осадження;
• очищення від механічних домішок методом фільтрації на фільтрах передочистки;
• одноступінчаста дистиляція з наступною конденсацією й деаерацією вторинної пари;
• глибоке очищення від іонообмінних домішок після проходження дистиляції й деаерації як завершальний етап одержання чистого дистиляту.

Очищення всіх видів вод, що надходять на СВО-3, здійснюється з метою їх повторного використання у технологічному циклі АЕС. При роботі установок спецводоочищення утворюються концентровані трапні води (кубові залишки), відпрацьовані фільтруючі матеріали та шлами. Кубові залишки й фільтруючі матеріали скидаються та зберігаються в системі зберігання рідких радіоактивних відходів. На даний час кубовий залишок з метою отвердження та забезпечення вільних об'ємів в СРРВ підлягає переробці на установці глибокого випарювання УГУ-1-500. Продуктом отвердження РРВ є сольовий плав, який зберігається в сховищі твердих радіоактивних відходів ХАЕС.

Проектом TASIC U1.04/93А «Переработка трапных вод на Хмельницкой АЭС» впроваджена технологія очищення трапних і шламових вод, а також відпрацьованих фільтруючих матеріалів за допомогою установки центрифугування (УЦ). Обладнання провідних європейських виробників поставлене у рамках допомоги фірмою «AnsaldoNucleare».
Для зниження об’ємів надходження РРВ розроблені норми утворення трапних вод та кубового залишку, а також встановлені контрольні рівні утворення РРВ. В рамках прогрми реконструкції та модернізації у ВП ХАЕС впроваджуються заходи щодо мінімізації утворення РРВ.

Поводження з продуктом переробки рідких радіоактивних відходів

Кубовий залишок з ємностей СРРВ після витримки направляється для подальшого концентрування до установки глибокого упарювання УГУ-1-500. Установка УГУ-1-500 призначена для переробки рідких сольових концентратів (кубових залишків), що утворюються при упарюванні радіоактивних трапних вод після установок СВО ХАЕС.
    
Вихідний сольовий концентрат - сольовий плав після УГУ-1-500 заливається в металеві 200-літрові контейнери-бочки, де після охолодження твердне шляхом кристалізації з утворенням твердого сольового продукту.

Продуктом переробки установки цетрифугування (УЦ) є зневоднені фільтруючі матеріали та шлами, які загружаються у контейнери-бочки та зберігаються у клітях в комірках блоку СТРВ. На ХАЕС усі контейнери-бочки зберігаються у блоці зберігання СТРВ. Контейнери-бочки  з сольовим плавом підлягають періодичному контролю. За своєю характеристикою (можливість розчинення при попаданні вологи) сольовий плав на цьому етапі поводження з ним не підлягає остаточному захороненню.

Поводження з радіоактивним маслом

Відпрацьоване радіоактивне масло підлягає спалюванню на установці спалювання радіоактивного масла, яка змонтована в приміщенні блоку майстерень спецкорпусу з передбаченим проектом очищенням димових газів на фільтрах спецвентіляції і має відповідний дозвіл на експлуатацію.

Поводження з твердими радіоактивними відходами

Основним джерелом утворення твердих РАВ є технічне обслуговування і ремонт енергоблоків. Відходи сортуються залежно від агрегатного стану відходів (тверді, рідкі) і за активністю ("чисті", "брудні"). "Брудні" відходи сортуються за категорією активності. Вологі відходи висушуються, сортуються і упаковуються згідно їх  категорії активності. Упаковані відходи транспортуються до місць тимчасового збору РАВ. Транспортування відходів з місць збору проводиться в транспортних контейнерах на спеціалізованому автомобілі на СТРВ спецкорпусу. На СТРВ спецкорпусу виконуються вимірювання маси, активності, облік РАВ з занесенням результатів в журнали обліку і бази даних, після чого відходи з контейнерів завантажуються в комірки СТРВ.

На Хмельницькій АЕС виконана «Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016рр.», яка визначала, заходи капітального характеру, заходи з модернізації і заходи щодо скорочення кількості утворення РАВ. Результатом виконання Програми протягом 2012-2016 років є розробка проекту комплексу переробки радіоактивних відходів (КПРВ) для ХАЕС і отримання позитивних експертних висновків відносно проекту, участь в проведенні комплексу робіт в області відпрацювання технологій переробки РРВ.

Розпорядженням  ДП «НАЕК «Енергоатом» №927-р від 12.10.2016 року введена в дію «Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами у ДП НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-16 на період 2017-2021 роки.

Основним заходом капітального характеру даної Програми із забезпеченням відповідного фінансування є створення комплексу з переробки радіоактивних відходів з терміном введення в експлуатацію - 2021р. Будівництво і введення в експлуатацію КПРВ дозволить забезпечити переробку і доведення РАВ до стану, придатного для тривалого зберігання відходів та відправку для захоронення на спеціалізованих підприємствах по поводженню з РАВ. Роботи з будівництва КПРВ проводяться відповідно графіку, інформація про хід робіт включається в двотижневі звіти про стан справ, які направляються до Дирекції Компанії.

Ведеться робота із перегляду Комплексної програми на наступний період (2022-2027 рр.), що передбачає введення КПРВ в промислову експлуатацію та визначення критеріїв кінцевого продукту для відправки на захоронення на спецпідприємстві.

ВП ХАЕС надала пропозиції у рамках своєї відповідальності щодо заходів до Загальнодержавної цільової екологічної програми на період до 2027 року і далі, яка зараз розробляється.